Συχνές Ερωτήσεις

Ο αριθμός EORI (Economic Operator Registration and Identification) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από αρμόδιες τελωνειακές αρχές Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται απο την τελωνειακή νομοθεσία.

Από τη στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο συγκεκριμένος αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την «Αίτηση ΕΟRΙ» από εδώ.

  1. Αίτηση ΕΟRΙ (Διαθέσιμη εδώ)
  2. Υ.Δ. EORI (Διαθέσιμη εδώ)
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου (επικυρωμένο από  δημόσια αρχή).
  4. Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας ή το αρχικό καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών
  5. Πρόσφατη βεβαίωση μεταβολής-μετάταξης από την αρμόδια για τη φορολογία Δ.Ο.Υ
  6. Πρακτικά του Νομικού Προσώπου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών

Τις οδηγίες για τη συμπλήρωση αίτησης EORI, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το πιστοποιητικό T2L είναι αποδεικτικό του Κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων κατά τις Ενδοκοινοτικές μεταφορές.

Για την αποστολή ή την παραλαβή εμπορευμάτων στην Κοινότητα αξίας μεγαλύτερης των 15.000€ είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού.

Η Σύμβαση CMR (Convention relative au contract de transport international de Marchandises par Route) υπογράφηκε το 1956στηΓενεύη και τέθηκε σε ισχύ το 1961. Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978. Η Ελλάδα επικύρωσε την σύμβαση με τον νόμο 559/12-3-1977 (ΦΕΚ Α 78/ 77).

Οι διατάξεις είναι υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη (μεταφορέα, αποστολέα / παραλήπτη και υπερισχύουν του εθνικού δικαίου.

Η Σύμβαση εφαρμόζεται μεταξύ ενός αυτοκινητιστή με ιδιόκτητο φορτηγό/ά αυτοκίνητο/α και ενός αποστολέα/παραλήπτη. Η ιδιότητα του τελευταίου αποστολέα /παραλήπτη μπορεί να είναι έμπορος ή άλλος μεταφορέας. Επίσης η Σύμβαση εφαρμόζεται και μεταξύ μιας επιχείρησης μεταφοράς, χωρίς ιδιόκτητα  φορτηγά αυτοκίνητα ΔΧ και αποστολέα / παραλήπτη εμπόρου ή άλλου μεταφορέα / διαμεταφορέα.

Οι 24 χώρες που προσυπογράφουν είναι όλες ευρωπαϊκές συμπεριλαμβανομένης  και της τέως ΕΣΣΔ.

Η Σύμβαση έχει εφαρμογή πάνω σε κάθε συμβόλαιο για μεταφορά αγαθών με οχήματα που κινούνται στο χερσαίο οδικό δίκτυο, με αμοιβή (δεν εφαρμόζεται σε διεθνείς μεταφορές με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης –ίδιον λογαριασμό-) με την προϋπόθεση ότι ο τόπος παραλαβής των αγαθών και ο τόπος παράδοσης τους βρίσκονται σε δύο διαφορετικές χώρες, όπου τουλάχιστον μία είναι από τις υπογράφουσες την σύμβαση.

Ο τόπος της διαμονής και της εθνικότητας των συμβαλλομένων δεν έχει σημασία.

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας.

Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα.

Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία).

Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

To  EUR.1 Movement Certificate χρησιμοποιείται στις Διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων για τη μείωση ή απαλλαγή των εισαγωγικών δασμών στη Χώρα εισαγωγής εφόσον αυτή έχει εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως : Τυνησία, Νότια Αφρική, Αλγερία, Αίγυπτος, Μαρόκο,  Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Republica Dominicana, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Σερβία / Κοσσυφοπέδιο , FYROM, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τις Τελωνειακές αρχές του Κράτους εξαγωγής κατά την διαδικασία του εκτελωνισμού των εμπορευμάτων που αφορά για αξίες τιμολογίων εξαγωγής πάνω από το  ποσό των 6000 ευρώ.

Από 1η Ιανουαρίου 2015 στις οδικές μεταφορές ισχύει υποχρέωση δήλωσης:

1) για τις αποκτήσεις αγαθών ή άλλες εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταφέρονται στο έδαφος της Ουγγαρίας,

2) για τις παραδόσεις αγαθών ή άλλες εξαγωγές από το έδαφος της Ουγγαρίας που μεταφέρονται σε άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης

3) για τις πρώτες φορολογητέες παραδόσεις αγαθών προς εγχώρια ανάλωση που δεν προορίζονται για τον τελικό χρήστη, εφόσον εκτελούνται με όχημα υπο κείμενο σε διόδια (δηλ. μεικ τού βάρους άνωτων 3,5 τόννων).

Προκειμένου για οδική μεταφορά επικίνδυνων αγαθών η υποχρέωση δήλωσης σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύει και για μεταφορές αγαθών με όχημα μη υποκείμενο σε διόδια (μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόννων).

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΚΑΕΡ, μπορείτε να βρείτε εδώ.