Ασφάλιση- CMR

Ασφάλιση Μεταφορών – CMR

Ασφάλιση

Η κάθε κάλυψη μεταφοράς από την εταιρία μας είναι ασφαλισμένη για οποιαδήποτε Αστική Ευθύνη μας προκύψει για υλικές ζημιές ή απώλειες στα μεταφερόμενα εμπορεύματα καθώς και για το διάστημα που αυτά παραμένουν εντός των αποθηκευτικών μας χώρων σε καθεστώς εναπόθεσης – transit, συμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συνθήκης επί Συμβάσεων Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (CMR) και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ασφάλιση Μεταφοράς ή Αποθήκευσης των εμπορευμάτων αυτών.

Η ευθύνη της εταιρίας μας για ζημιές ή απώλειες στα μεταφερόμενα εμπορεύματα ιδιοκτησίας σας ή τρίτων, προσδιορίζεται βάσει της Διεθνούς Σύμβασης CMR και περιορίζεται σε 8,33SDR ανά κιλό μικτού βάρους ζημιωθέντος ή απολεσθέντος εμπορεύματος (περίπου 10€/ ανά κιλό.

Η Cargo trackers, μπορεί να διαμεσολαβήσει για την επιπρόσθετη πράξη ασφάλισης των εμπορευμάτων σας μέσω, του ασφαλιστικού πράκτορα μας.

Αίτηση Μεταφοράς